Pri objednávke nad 49 € dostanete od nás ako darček
sk

Ochrana Osobných Údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti boli vypracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC a určuje ako Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s používaním webovej stránky https://ksisters.sk/ (ďalej len Webová stránka), ako aj pri nákupe tovaru a služieb od nás, je využívaná a chránená, a to prostredníctvom webovej stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom prostredníctvom vašej interakcie s nami (napríklad prostredníctvom zákazníckej linky alebo webového chatu) a v budúcnosti po vašej účasti vo vernostnom programe. To najmä znamená, že pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť Ksisters s.r.o. rešpektujú sa zásady zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti, obmedzenia účelu, obmedzenia uchovávania, minimalizácie údajov, presnosti, integrity a dôvernosti.

Spoločnosť Ksisters s.r.o., so sídlom Bajkalská 45G, 821 05, Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 53143230, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 146321/B („Ksisters“), vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov môže Ksisters poveriť spracovateľa. Akékoľvek informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov vrátane zoznamu spracovateľov údajov Ksisters získate na adrese [email protected].

Bezpečie vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách bezpečnosť a ochrana osobných údajov („Zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame.

1. Osobné údaje a ich spracovanie

1.1. Kategórie osobných údajov

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate.

Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:
Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo.
Demografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.
Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb.
Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená. Nemáme prístup ku skutočnému heslu

Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:
Meno a kontaktné údaje – e-mailová adresa, krstné meno a telefónne číslo
Demografické údaje – krajina, údaj o pohlaví.

Ďalej spracovávame tieto osobné údaje:
Údaje z komunikácie medzi Ksisters a zákazníkom
Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou Ksisters

1.2. Účely spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:
• Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
• Upozornenie na dostupnosť tovaru. V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.
• Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje nevyhnutné na splnenie týchto zmlúv
• Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať e-mailom, alebo inou formou, aby sme vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli vám s dokončením vašej objednávky, oznámili vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od vás získali ďalšie informácie alebo vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu vášho účtu. Ak u nás nakupujete ako ne oprávnený užívateľ, spracovávame tieto údaje z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý tkvie v oprávnenom záujme spoločnosti Ksisters, ako je opísané vyššie.
• Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme Vašim právam a záujmom zaistili dostatočnú ochranu, s cieľom zlepšovania používame osobné údaje, ktoré sú v čo najväčšej možnej miere anonymizované.
• Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
• Marketingové ponuky.
• Zasielame vám obchodné oznámenie týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili.
• Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile.
• V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
• Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
• Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
• Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam.
• Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou Ksisters
• V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Ksisters, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok Ksisters a na účely internetovej reklamy spoločnosti Ksisters. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdane tretim stranam či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas:

a) sesterským spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov

b) spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy

c) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy

d) našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte

e) ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát

f) tretím stranám, napr. právnym alebo finančným zástupcom

g) verejným orgánom (napr. polícia)

h) tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi

2. Zákaznícke konto a nákup bez registrácie

a) V rámci vytvorenia osobného účtu vám zakladáme zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom. V rámci zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom vrátane ich editácie a môžete takto nahliadať do svojich údajov o dokončených aj nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete takisto spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.

b) Pokiaľ si neprajete založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie.

c) Máte právo ukončiť zmluvu v súlade s príslušnými obchodnými podmienkami.

3. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1. Zabezpečenie osobných údajov

a) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu

b) Рožadujeme, aby naše procesy boli v súlade s GDPR

c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Ksisters nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, ibaže by túto situáciu Ksisters priamo spôsobila.

3.2. Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame:
- v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
- 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov
- v čase, počas ktorého je Ksisters povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry vystavené spoločnosťou Ksisters, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia
- súhlas pre upozornenie o dostupnosti tovaru zostáva v platnosti do odoslania informácie o dostupnosti, najdlhšie však počas 1 roka alebo do jeho odvolania
- súhlas s marketingovými ponukami je platný 4 roky alebo do odvolania

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

4. Práva subjektov údajov

a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese [email protected]. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/

d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Ksisters potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

5. Webové stránky

5.1. Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. na:
- správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku
- zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať
- čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách
- zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.

5.2. Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:
- analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú
- konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
- trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
- remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
- esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

5.3. Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

5.4. Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

6. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adresy.

Zodpovedná osoba: [email protected]

Kontakt: Ksisters, s.r.o.
IČO 53143230,
Adresa sídla: Bajkalská 45G, 821 05,
Bratislava, Slovenská republika

Zákaznícky servis: [email protected]

Tieto Zásady platia od 27.01.2022

Prihlásením potvrdzujem, že súhlasím s podmienkami ochrany