Pri objedn├ívke nad 49 ÔéČ dostanete od n├ís ako dar─Źek
sk ÔéČ

Pravidlá

đć. V┼íeobecn├ę ustanovenia

1. Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky (─Ćalej aj ako VOP) upravuj├║ vz┼ąahy medzi zmluvn├Żmi stranami k├║pnej zmluvy, kedy na jednej strane je spolo─Źnos┼ą Ksisters s. r. o., so s├şdlom Bajkalsk├í 45G, 821 05, Bratislava, Slovensk├í republika, I─îO: 53143230, zap├şsan├í v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź.: 146321/B (─Ćalej aj ako ÔÇ×KsistersÔÇť alebo ako ÔÇ×Pred├ívaj├║ciÔÇť) a na druhej strane Kupuj├║cim.

2. Kupuj├║ci je subjekt, ktor├Ż uzavrel s Pred├ívaj├║cim k├║pnu zmluvu a k├║pil od Pred├ívaj├║ceho tovar na internetovej str├ínke pred├ívaj├║ceho https://ksisters.sk/ a ktor├Ż m├í pr├ívo na uplatnenie n├írokov zo zodpovednosti za chyby tovaru (─Ćalej len ┬źKupuj├║ci").

3. V pr├şpade, ak je Kupuj├║cim fyzick├í osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş tejto zmluvy nekon├í v r├ímci predmetu svojej podnikate─żskej ─Źinnosti, zamestnania alebo povolania, pova┼żuje sa za spotrebite─ża (─Ćalej aj ako ÔÇ×Spotrebite─żÔÇť). Pr├ívne vz┼ąahy Pred├ívaj├║ceho so spotrebite─żom v├Żslovne neupraven├ę t├Żmito VOP sa riadia pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami paragrafu 40/1964 Zb., Ob─Źiansk├ęho z├íkonn├şka, ako aj s├║visiacimi predpismi, a to najm├Ą z├íkonom ─Ź├şslo 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebite─ża (─Ćalej aj ako ÔÇ×Z├íkon o ochrane spotrebite─żaÔÇť) a z├íkonom ─Ź. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebite─ża pri predaji tovaru alebo poskytovan├ş slu┼żieb na z├íklade zmluvy uzavretej na dia─żku alebo zmluvy uzavretej mimo prev├ídzkov├Żch priestorov pred├ívaj├║ceho (ÔÇ×Z├íkonÔÇť).

4. Podnikate─ż je osoba zap├şsan├í v obchodnom registri alebo osoba, ktor├í podnik├í na z├íklade ┼żivnostensk├ęho opr├ívnenia, alebo osoba, ktor├í podnik├í na z├íklade opr├ívnenia in├ęho ako ┼żivnostensk├ę opr├ívnenie, v s├║lade s osobitn├Żmi pravidlami.
Podnikate─żom sa na ├║─Źely t├Żchto pravidiel rozumie aj osoba, ktor├í v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti kon├í v s├║lade s predch├ídzaj├║cou vetou. Ak Kupuj├║ci v objedn├ívke uvedie svoje identifika─Źn├ę ─Ź├şslo (I─îO), berie na vedomie, ┼że sa na neho vz┼ąahuj├║ pravidl├í stanoven├ę v Pravidl├ích pre podnikate─żov.
Pr├ívny vz┼ąah medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim, ktor├Ż je podnikate─żom, sa priamo neriadi t├Żmito Pravidlami zmluvy alebo zmluvou medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim, ale riadi sa pr├şslu┼ín├Żmi ustanoveniami z├íkona. 513/1991 Zb., Obchodn├Ż z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov. V pr├şpade ak├Żchko─żvek rozdielov medzi Pravidlami a jednotliv├Żmi zmluvami m├í prednos┼ą znenie zmluvy.

5. Kupuj├║ci odoslan├şm objedn├ívky potvrdzuje, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito VOP.

đćđć. Bezpe─Źnos┼ą a ochrana inform├íci├ş

1. Kupujúci uvádza pri nákupe tieto údaje:
- meno a priezvisko / obchodn├ę meno,
- trval├ę bydlisko/s├şdlo;
- ak je kupuj├║cim podnikate─ż a m├í tie┼ż ─Ź├şslo platcu DPH, v tomto pr├şpade sa poskytuj├║ aj tieto inform├ície;
- emailov├║ adresu;
- telef├│nne ─Ź├şslo.

├Üdaje s├║ nevyhnutn├ę pre identifik├íciu Kupuj├║ceho a da─ż┼íiu komunik├íciu za ├║─Źelom dodania tovaru.

2. Podmienky spracov├ívania osobn├Żch ├║dajov a ┼ípecifik├ície konkr├ętnych osobn├Żch ├║dajov, so spracovan├şm ktor├Żch Kupuj├║ci t├Żmto vyslovuje s├║hlas├ş, s├║ obsiahnut├ę v dokumente ÔÇ×Ochrana osobn├Żch ├║dajovÔÇť.

3. V r├ímci reklama─Źn├ęho konania s├║ od z├íkazn├şkov vy┼żadovan├ę nasleduj├║ce ├║daje: meno, priezvisko, adresa, telef├│nne ─Ź├şslo a e-mail. V┼íetky takto z├şskan├ę osobn├ę ├║daje s├║ spracov├ívan├ę v├Żhradne za ├║─Źelom nevyhnutn├Żm pre vybavenie reklam├ície a v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov v platnom a ├║─Źinnom znen├ş. Kupuj├║ci m├í pr├ívo pr├şstupu k svoj├şm osobn├Żm ├║dajom a pr├ívo na ich opravu, vr├ítane pr├íva po┼żadova┼ą vysvetlenie a odstr├ínenie chybn├ęho stavu a ─Ćal┼í├şch z├íkonn├Żch pr├ív k t├Żmto ├║dajom.

đćđćđć. Uzatvorenie k├║pnej zmluvy

1. Zmluva uzatvoren├í na dia─żku, sa uzatv├íra na z├íklade elektronickej objedn├ívky Kupuj├║ceho (Kupuj├║ci odoslan├şm objedn├ívky zasiela n├ívrh na uzatvorenie k├║pnej zmluvy), ktor├║ potvrd├ş Pred├ívaj├║ci (prijatie n├ívrhu).

2. K├║pna zmluva vznik├í odoslan├şm objedn├ívky Kupuj├║cim a prijat├şm objedn├ívky Pred├ívaj├║cim. Toto prijatie pred├ívaj├║ci bezodkladne potvrd├ş Kupuj├║cemu informativn├Żm emailom na zadan├║ emailovu adresu.V informa─Źnom liste Kupuj├║ci n├íjde odkaz na aktu├ílne znenie Pravidiel.

3. K├║pnou zmluvou sa Pred├ívaj├║ci zav├Ązuje , ┼że Kupuj├║cemu odovzd├í vec, ktor├í je predmetom k├║py a umo┼żn├ş mu nadobudn├║┼ą vlastn├şcke pr├ívo k nej, a Kupuj├║ci sa zav├Ązuje, ┼że vec prevezme, a zaplat├ş pred├ívaj├║cemu k├║pnu cenu.
Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo vlastni┼ą tovar a┼ż do ├║pln├ęho zaplatenia ceny tovaru. Pred├ívaj├║ci mus├ş zasla┼ą tovar ur─Źen├ęmu prepravcovi na prepravu tovaru kone─Źn├ęmu kupuj├║cemu. Pred├ívaj├║ci odovzd├í zak├║pen├Ż tovar Kupuj├║cemu v dohodnutom mno┼żstve, kvalite a preveden├ş. Pokia─ż nie je dohodnut├ę, ako m├í by┼ą tovar zabalen├Ż, Pred├ívaj├║ci zabal├ş tovar sposobom vyhovuj├║cim pre jeho bezpe─Źnos┼ą tovaru a ochranu. Rovnak├Żm sp├┤sobom Pred├ívaj├║ci zabal├ş tovar na prepravu.

IV. Ceny a platobn├ę podmienky

1. Kupuj├║ci dostane tovar za cenu platn├║ v ─Źase objednania. Kupuj├║ci m├í mo┼żnos┼ą sa pred vykonan├şm objedn├ívky obozn├ími┼ą s celkovou cenou vr├ítane DPH a v┼íetk├Żmi ─Ćal┼í├şmi poplatkami.

2. Pred├ívaj├║ci akceptuje nasleduj├║ce platobn├ę podmienky:
- platba vopred bankov├Żm prevodom,
- online platba,
- platba na dobierku pri doru─Źen├ş tovaru (hotovos┼ą preber├í od z├íkazn├şka prepravca).

3. Tovar zost├íva majetkom Pred├ívaj├║ceho a┼ż do ├║pln├ęho zaplatenia. Nebezpe─Źenstvo po┼íkodenia tovaru prech├ídza po odovzdan├ş tovaru na kupuj├║ceho. Pri odosielan├ş tovaru na dobierku sa inform├ície o platobn├Żch podmienkach nem├┤┼żu meni┼ą.

V. Dodacie podmienky

1. Podmienky pri dodan├ş tovaru v zmluvne dohodnut├Żch lehot├ích s├║:
- overenie objednávky;
- vo─żn├ę skladov├ę z├ísoby objednan├ęho tovaru v mno┼żstve pod─ża elektronickej objedn├ívky;
- platba pod─ża inform├íci├ş na str├ínke https://ksisters.sk/

2. Term├şn dodania tovaru pon├║kan├ęho Pred├ívaj├║cim je vo v├Ą─Ź┼íine pr├şpadov 3 pracovn├ę dni od momentu potvrdenia objedn├ívky, maxim├ílny term├şn dodania je 10 pracovn├Żch dn├ş. Objedn├ívka bude odovzdan├í doru─Źovacej slu┼żbe vo v├Ą─Ź┼íine pr├şpadov do 1 pracovn├ęho d┼ła od potvrdenia objedn├ívky. Dodacia lehota sa m├┤┼że pred─║┼żi┼ą, napr├şklad v pr├şpade nedostato─Źn├Żch inform├íci├ş na odoslanie objedn├ívky.

3. Mo┼żn├ę sp├┤soby doru─Źenia tovaru v r├ímci Slovenska:
- Doru─Źenie tovaru na adresu na dobierku. Tovar je zasielan├Ż dopravcom na dobierku. Dopravca doru─Źuje z├ísielky v pracovn├Żch d┼łoch obvykle do 48 hod├şn od exped├şcie tovaru.
- Doru─Źenie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodan├Ż za rovnak├Żch podmienok ako s dobierkou s t├Żm, ┼że Kupuj├║ci si dohodne s Pred├ívaj├║cim individu├ílny sp├┤sob platby. Kupuj├║ci je povinn├Ż prevzia┼ą tovar od tretej osoby (logistick├ęho partnera Pred├ívaj├║ceho).

4. Miesto plnenia:
Povinnos┼ą Pred├ívaj├║ceho doda┼ą objednan├Ż tovar je splnen├í jeho odovzdan├şm Kupuj├║cemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej slu┼żbe) na miesto ur─Źenia. Zodpovednos┼ą za n├íhodn├║ stratu, po┼íkodenie ─Źi zni─Źenie tovaru prech├ídza na kupuj├║ceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupuj├║ci povinnos┼ą tovar prevzia┼ą, ale v rozpore s k├║pnou zmluvou tak neurobil.

5. Pred├ívaj├║ci m├┤┼że ├║─Źtova┼ą prepravn├ę. Podrobn├ę inform├ície o n├íkladoch a dodac├şch podmienkach n├íjdete v prilohe Doru─Źenie Tovaru. Okrem toho inform├ície o cene, d├ítume a n├íkladoch na doru─Źenie sa poskytuj├║ po─Źas procesu platby a potvrdzuje ich aj spolo─Źnos┼ą Ksisters v e-maile zaslanom Kupuj├║cemu.
Spolu s tovarom je Kupuj├║cemu doru─Źen├Ż da┼łov├Ż doklad (fakt├║ra). V┼íetky ceny s├║ uveden├ę vr├ítane DPH.

VI. Odst├║penie od zmluvy

1. Odst├║penie od zmluvy Kupuj├║cim, ktor├Żm je Spotrebite─ż:

V zmysle ustanovenia ┬ž 7 Z├íkona 102/2014 Z. z. m├í Kupuj├║ci pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy uzavretej cez internet alebo telefonicky bez udania d├┤vodu do 14 dn├ş od doru─Źenia tovaru. Ale Ksisters pon├║ka odst├║penie od zmluvy bez udania d├┤vodu do 90 dn├ş od doru─Źenia tovaru. V tomto pr├şpade je nevyhnutn├ę, aby v uvedenej lehote bol odoslan├Ż list o odst├║pen├ş od zmluvy (reklama─Źn├Ż formular) Pred├ívaj├║cemu na e-mailovu adresu: [email protected]. Pou─Źenie o uplatnen├ş pr├íva Spotrebite─ża na odst├║penie od k├║pnej zmluvy spolu s reklama─Źn├Żm formul├írom n├íjdete tu.

Vyplnen├Ż reklama─Źn├Ż formul├ír a reklamovan├Ż tovar n├ím za┼ílite na adresu: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca. Spotrebite─ż je povinn├Ż, ak toto pr├ívo chce vyu┼żi┼ą, zasla┼ą reklama─Źn├Ż formul├ír najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł ur─Źenej lehoty na adresu Pred├ívaj├║ceho alebo zasla┼ą ho po┼ítou najnesk├┤r v posledn├Ż de┼ł lehoty na adresu, ktor├í je uveden├í v kontaktoch. Spotrebite─ż je povinn├Ż po ozn├ímen├ş o odst├║pen├ş od zmluvy zasla┼ą alebo doru─Źi┼ą osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so v┼íetkou dokument├íciou ÔÇô napr. origin├ílom fakt├║ry, n├ívodom a inou dokument├íciou k tovaru, ktor├í mu bola doru─Źen├í spolu s tovarom, najnesk├┤r v┼íak do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia (┬ž10 ods. 1 Z├íkona 102/2014 Z. z.).

N├íklady na vr├ítenie tovaru zn├í┼ía Kupuj├║ci. V pr├şpade odst├║penia do 14 dn├ş od doru─Źenia tovaru m├íte n├írok aj na n├íhradu n├íkladov na dodanie tovaru vo v├Ż┼íke zodpovedaj├║cej najlacnej┼íiemu pon├║kan├ęmu sp├┤sobu dodania tovaru. V pr├şpade neskor┼íieho odst├║penia od zmluvy v├ím vr├ítime iba k├║pnu cenu tovaru.

Uveden├ę pe┼ła┼żn├ę prostriedky v├ím vr├ítime bezodkladne, najnesk├┤r do 14 dn├ş odo d┼ła odst├║penia. S platbou v┼íak m├┤┼żeme v s├║lade so z├íkonom po─Źka┼ą, k├Żm n├ím tovar nevr├ítite. Na platbu pou┼żijeme rovnak├Ż platobn├Ż prostriedok ako vy pri platen├ş k├║pnej ceny, ak sa nedohodneme inak.

2. Kupuj├║ci nie je opr├ívnen├Ż odst├║pi┼ą od zml├║vy ak:

 • Poskytnutie slu┼żby, ak sa jej poskytovanie za─Źalo s v├Żslovn├Żm s├║hlasom Spotrebite─ża a Spotrebite─ż vyhl├ísil, ┼że bol riadne pou─Źen├Ż o tom, ┼że vyjadren├şm tohto s├║hlasu str├íca pr├ívo na odst├║penie od zmluvy po ├║plnom poskytnut├ş slu┼żby, a ak do┼ílo k ├║pln├ęmu poskytnutiu slu┼żby;
 • Predaj tovaru alebo poskytnutie slu┼żby, ktor├Żch cena z├ívis├ş od pohybu cien na finan─Źnom trhu, ktor├Ż Pred├ívaj├║ci nem├┤┼że ovplyvni┼ą a ku ktor├ęmu m├┤┼że d├┤js┼ą po─Źas plynutia lehoty na odst├║penie od zmluvy;
 • Tovar bol vyroben├Ż pod─ża po┼żiadaviek Kupuj├║ceho alebo tovar bol prisp├┤sobeny osobn├Żm potreb├ím (napr. v pr├şpade grav├şrovan├ęho obalu) a pri tovare, ktor├Ż Kupuj├║ci si vybral z uzavret├ęho obalu, a ktor├Ż nie je mo┼żn├ę vr├íti┼ą z hygienick├Żch d├┤vodov (napr. pri otvoren├ş kozmetick├Żch pr├şpravkov a in├ęho tovaru, ktor├Ż prich├ídza do priameho styku s poko┼żkou);
 • Je to tovar, ktor├Ż podlieha r├Żchlemu zn├ş┼żeniu akosti alebo po┼íkodeniu;
 • Je to tovar, ktor├Ż m├┤┼że by┼ą po dodan├ş neoddelite─żne zmie┼ían├Ż s in├Żm tovarom.

 • 3. Odst├║penie od zmluvy Kupuj├║cim, ktor├Ż je podnikate─ż.

  V pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci je podnikate─ż, m├┤┼że by┼ą Kupuj├║cemu pon├║knut├ę n├íhradn├ę odst├║penie od k├║pnej zmluvy v z├ívislosti na stave vr├íten├ęho tovaru, u┼ílej z├íruky a aktu├ílnej ceny vr├íten├ęho tovaru. Stav tovaru je zhodnoten├Ż Pred├ívaj├║cim. V pr├şpade nedohodnutia podmienok akceptovate─żn├Żch pre obe strany bude tovar vr├íten├Ż na n├íklady Pred├ívaj├║ceho sp├Ą┼ą. Pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż ├║─Źtova┼ą kupuj├║cemu pr├şpadn├ę ─Ćal┼íie vzniknut├ę n├íklady.

  4. Ak Ksisters nedoru─Ź├ş objedn├ívku do 30 dn├ş odo d┼ła zadania objedn├ívky, Kupuj├║ci m├í pr├ívo odst├║pi┼ą od Zmluvy.

  VII. Zodpovednos┼ą za chyby tovaru a z├íruka

  1. Z├íru─Źn├ę podmienky na tovar sa riadia Reklama─Źn├Żm poriadkom Pred├ívaj├║ceho a platn├Żmi pr├ívnymi predpismi SR.

  2. Ksisters zodpoved├í za vady, ktor├ę sa vyskytn├║ po prevzat├ş v├Żrobku kupuj├║cim v z├íru─Źnej dobe (z├íruka). Z├íru─Źn├í doba na v┼íetok pon├║kan├Ż tovar v internetovom obchode Ksisters je 24 mesiacov, ak nie je na tovare uveden├í lehota krat┼íia. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna plyn├║┼ą od prevzatia tovaru Kupuj├║cim.

  VIII. S┼ąa┼żnost├ş

  1. Ak sa zist├ş, ┼że dod├íny tovar m├í chyby alebo vady, spolo─Źnos┼ą Ksisters pon├║kne Kupuj├║cemu dar─Źekov├ę ─Źi in├ę pouk├í┼żky. Z├íkazn├şk m├┤┼że tie┼ż po┼żadova┼ą odstr├ínenie vady vo forme n├íhradn├ęho produktu. Ak je odstr├ínenie vady pre spolo─Źnos┼ą Ksisters nemo┼żn├ę alebo nev├Żhodn├ę, m├í Kupuj├║ci pr├ívo po┼żadova┼ą z─żavu z k├║pnej ceny a pr├şpade v├Żznamnej vady odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy.

  2. V├Żrobok sa pova┼żuje za vadn├Ż, najm├Ą ak nem├í obvykl├ę alebo prezentovan├ę vlastnosti, nezodpoved├í zam├Ż┼í─żan├ęmu ├║─Źelu, nesp─║┼ła z├íkonn├ę po┼żiadavky alebo nebol dodan├Ż v dohodnutom mno┼żstve. Citlivos┼ą pleti alebo alergick├í reakcia na dodan├Ż tovar nie je d├┤vodom na zistenie poruchy tovaru. Rovnako vady dar─Źekov alebo bezplatn├Żch predmetov, na ktor├ę sa objedn├ívka nevz┼ąahuje, nepredstavuj├║ vadu predmetu. Fotografie v├Żrobkov v na┼íom internetovom obchode sl├║┼żia iba na ilustr├íciu a nepredstavuj├║ z├ív├Ązn├Ż popis vlastnost├ş v├Żrobkov (napr├şklad balenie sa m├┤┼że l├ş┼íi┼ą v d├┤sledku zmien vykonan├Żch v├Żrobcom).

  3. V┼íetky ot├ízky t├Żkaj├║ce sa reklam├ície v├ím radi zodpovieme, ak n├ís budete kontaktova┼ą na e-maile [email protected] spolu s vyplnen├Żm reklama─Źn├Żm formul├írom, ktor├Ż n├íjdete tu.
  Pri vyp─║┼łan├ş formul├íra nezabudnite pop├şsa┼ą, o ak├║ vadu ide a prilo┼żi┼ą fotografie chybn├ęho produktu (ak je to mo┼żn├ę).
  Reklamovan├Ż tovar spolu s reklama─Źn├Żm formul├írom n├ím za┼ílite na adresu: Puchovska 16, 831 06 Bratislava, Slovakia, Okres Raca.

  4. Ksisters bude informova┼ą Kupuj├║ceho o pos├║den├ş reklam├ície, najm├Ą o prijat├ş reklam├ície a jej pozit├şvnom alebo negat├şvnom pos├║den├ş, prostredn├şctvom e-mailu alebo textovej spr├ívy, najnesk├┤r do 30 dn├ş odo d┼ła jej podania. Ksisters m├┤┼że tie┼ż kontaktova┼ą z├íkazn├şka telefonicky.

  5. S┼ąa┼żnos┼ą bude okam┼żite presk├║man├í. Spracovanie reklam├ície vr├ítane odstr├ínenia vady obvykle nepresahuje 30 dn├ş. V opa─Źnom pr├şpade m├í kupuj├║ci pr├ívo odst├║pi┼ą od k├║pnej zmluvy. Je zodpovednos┼ąou kupuj├║ceho, aby pomohol spolo─Źnosti Ksisters dodr┼ża┼ą uveden├Ż term├şn.

  6. N├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru v pr├şpade opr├ívnenej reklam├ície hrad├ş Ksisters.

  IX. Vernostn├Ż program - Ksisters club

  1. K├║pou produktov v internetovom obchode Ksisters sa st├íva┼í ─îlenom Vernostn├ęho programu Ksisters club (─Ćalej len Vernostn├Ż program alebo Ksisters klub).

  2. V r├ímci Vernostn├ęho programu ─îlenu sa pripisuje Cashback na vernostn├Ż ├║─Źet za n├íkupy kozmetiky v internetovom obchode Ksisters. Suma Cashbacku nahromaden├ęho za vernos┼ą zodpoved├í k├║pnej cene v EUR.

  3. ─î├şm viac produktov si k├║pi ─îlen Vernostn├ęho programu, t├Żm viac v├Żhod z├şska. ├Ürovne lojality a v├Żhody, ktor├ę ─Źlen dost├íva, s├║ uveden├ę ni┼ż┼íie:
  1. Nov├í─Źik
  2. Kamoška
  3. Sister

  Viac inform├íci├ş sa dozvie┼í v tejto ─Źasti: "My Ksisters Club".

  4. Nahromaden├Ż cashback nie je mo┼żn├ę preda┼ą ani darova┼ą. Cashback nie je mo┼żn├ę vymeni┼ą za hotovos┼ą. S nahromaden├Żm Cashbackom m├┤┼że ─îlen Vernostn├ęho programu zaplati┼ą len do 50 % hodnoty tovaru.

  5. Doba pou┼żitia Cashbacku je 1 rok pri ka┼żdom n├íkupe. Kupuj├║ci si m├┤┼że skontrolova┼ą sumu Cashbacku, ktor├í je mu k dispoz├şcii na webovej str├ínke, na to mus├ş by┼ą autorizovan├Ż na webovej str├ínke. T├║to inform├íciu si m├┤┼że skontrolova┼ą aj v ko┼í├şku pri zad├ívan├ş objedn├ívky.

  6. Ksisters s.r.o. nezodpoved├í za pr├şpadn├ę nez├íkonn├ę pou┼żitie Cashbacku tre┼ąou osobou, pokia─ż ─îlen Vernostn├ęho programu v─Źas neinformoval o strate pr├şstupu k ├║─Źtu.

  7. Ksisters s.r.o. si vyhradzuje pr├ívo kedyko─żvek ukon─Źi┼ą alebo preru┼íi┼ą vernostn├Ż program. Taktie┼ż spolo─Źnos┼ą Ksisters s.r.o. si vyhradzuje pr├ívo na zmenu syst├ęmu vypo─Źtu cashbacku.

  8. V pr├şpade ukon─Źenia alebo preru┼íenia Vernostn├ęho programu spolo─Źnos┼ą Ksisters s.r.o. sa zav├Ązuje informova┼ą o tom ─îlenov Vernostn├ęho programu na webovej str├ínke Ksisters. Nevyu┼żit├Ż pred ukon─Źen├şm alebo preru┼íen├şm Vernostn├ęho programu Cashback bude zru┼íen├Ż.

  9. ─îlenstvo v klube Ksisters a s├║visiace slu┼żby s├║ bezplatn├ę.

  10. ─îlena Vernostn├ęho programu je mo┼żn├ę kedyko─żvek z vlastnej v├┤le vyl├║─Źi┼ą z klubu Ksisters. V tomto pr├şpade z├íkazn├şk odo┼íle ┼żiados┼ą o zru┼íenie ─Źlenstva na e-mailov├║ adresu: [email protected].

  X. Odpor├║─Źac├ş program

  1. Pr├ívo na ├║─Źas┼ą.

  Program odpor├║─Źan├ş je dostupn├Ż len pre z├íkazn├şkov Ksisters, ktor├ş maj├║ v ─Źase ├║─Źasti aspo┼ł osemn├ís┼ą (18) rokov.
  Va┼ía ├║─Źas┼ą v programe odpor├║─Źan├ş a pou┼ż├şvanie v├í┼ího odpor├║─Źacieho odkazu alebo odpor├║─Źacieho k├│du predstavuje v├í┼í ├║pln├Ż a bezpodmiene─Źn├Ż s├║hlas s podmienkami stanoven├Żmi v tejto zmluve a s rozhodnutiami a v├Żkladmi Ksisters, ktor├ę s├║ kone─Źn├ę a z├ív├Ązn├ę pre v┼íetky z├íle┼żitosti s├║visiace s t├Żmto Programom.

  Nov├Ż kupuj├║ci v r├ímci Programu odpor├║─Źan├ş (─Ćalej len ÔÇ×ReferalÔÇť) je kombin├íciou unik├ítn├ęho telef├│nneho ─Ź├şsla a e-mailu (tie, ktor├ę neboli pou┼żit├ę pri zad├ívan├ş objedn├ívok na str├ínke Ksisters ktorejko─żvek dom├ęnovej z├│ny).

  Ak ste Nov├Ż kupuj├║ci, m├┤┼żete ma┼ą n├írok na z─żavu pri zadan├ş prvej objedn├ívky, v├Ż┼íku ktorej ur─Źuje spolo─Źnos┼ą Ksisters pod─ża vlastn├ęho uv├í┼żenia.
  Ak to chcete urobi┼ą, mus├şte pou┼żi┼ą odpor├║─Źaci odkaz alebo odpor├║─Źaci k├│d, ktor├Ż v├ím dal priate─ż.
  Aby bolo mo┼żn├ę uplatni┼ą promo k├│d, mus├şte by┼ą zaregistrovan├Ż alebo autorizovan├Ż na str├ínke a z├írove┼ł na va┼íom ├║─Źte nesm├║ by┼ą ┼żiadne ├║spe┼ín├ę n├íkupy.

  2. V┼íeobecn├ę inform├ície o programe odpor├║─Źan├ş.

  Pri dodr┼żan├ş ┼ípecifikovan├Żch po┼żiadaviek, ktor├ę ur─Źuj├║ pr├ívo z├║─Źastni┼ą sa programu, m├┤┼żete sa zapoji┼ą do programu odpor├║─Źan├ş po zak├║pen├ş produktov pon├║kan├Żch na str├ínke.
  48 hod├şn po prijat├ş va┼íej prvej objedn├ívky budete automaticky zaregistrovan├Ż do Odpor├║─Źacieho programu a ako jeho ─Źlen budete m├┤c┼ą v bud├║cnosti dost├íva┼ą cashback na svoj ├║─Źet ksisters club vo v├Ż┼íke 5 eur (─Ćalej len "Cashback").

  Ak si ┼żel├íte odmietnu┼ą ├║─Źas┼ą v Programe Odpor├║─Źan├ş, kontaktujte n├ís pros├şm na e-mail: [email protected]

  Ako je uveden├ę vy┼í┼íie, 48 hod├şn po prijat├ş va┼íej prvej objedn├ívky pre v├í┼í ├║─Źet sa vygeneruje ┼ípeci├ílny odkaz alebo odpor├║─Źaci k├│d (─Ćalej len ÔÇ×Odpor├║─Źaci OdkazÔÇť), ktor├Ż bude dostupn├Ż vo va┼íom osobnom ├║─Źte /my-ksisters-club.

  Svoj odpor├║─Źaci odkaz m├┤┼żete zdie─ża┼ą s potenci├ílnymi nov├Żmi kupuj├║cimi.

  Pri objedn├ívkach zadan├Żch kupuj├║cimi, ktor├ş prejd├║ na webov├║ str├ínku Ksisters pomocou v├í┼ího odpor├║─Źacieho odkazu alebo pou┼żij├║ v├í┼í odpor├║─Źaci k├│d pri zad├ívan├ş svojej prvej objedn├ívky, v├ím bude prip├şsan├Ż cashback, na tento ├║─Źel mus├ş kupuj├║ci dosta┼ą svoju prv├║ objedn├ívku vo v├Ż┼íke 30 EUR alebo viac.

  Cashback m├┤┼żete vyu┼żi┼ą pod─ża rovnak├ęho princ├şpu ako vo Vernostnom programe.

  3. Pr├şjem Cashbacku

  Cashback bude prip├şsan├Ż na v├í┼í ├║─Źet Vernostn├ęho programu.

  Cashback za pou┼żitie v├í┼ího odpor├║─Źacieho odkazu alebo za pou┼żitie v├í┼ího odpor├║─Źacieho k├│du, pri dodr┼żan├ş po┼żiadaviek uveden├Żch v t├Żchto pravidl├ích, bude prip├şsan├Ż do 48 hod├şn po tom, ─Źo kupuj├║ci dostane svoju prv├║ objedn├ívku.

  Xđć. Alternat├şvne rie┼íenie sporov

  1. Kupuj├║ci m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na Pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├íhradu ┼íkody (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo ak sa domnieva, ┼że pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva.
  Ak Pred├ívaj├║ci odpovie na t├║to ┼żiados┼ą negat├şvne alebo na ┼łu neodpovie do 30 dn├ş od jej odoslania, kupuj├║ci ako spotrebite─ż m├í pr├ívo poda┼ą ┼żiados┼ą o za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu subjektu ARS (─Ćalej len subjekt ARS) v s├║lade so z├íkonom ─Ź├şslo 391/2015 Z. z. Subjekty ARS s├║ org├íny a opr├ívnen├ę pr├ívnick├ę osoby v zmysle vy┼í┼íie uveden├ęho z├íkona. Kupuj├║ci ako spotrebite─ż m├┤┼że poda┼ą ponuku sp├┤sobom ur─Źen├Żm v s├║lade so Z├íkonom.
  Zoznam subjektov ARS n├íjdete na str├ínke Ministerstva hospod├írstva SR. Spotrebite─ż m├í tie┼ż pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą prostredn├şctvom platformy alternat├şvneho rie┼íenia sporov RSO, ktor├í je dostupn├í online na link.
  Alternat├şvne rie┼íenie sporov m├┤┼że vyu┼żi┼ą iba spotrebite─ż ÔÇô fyzick├í osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş spotrebite─żskej zmluvy nekon├í v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti, zamestnania alebo povolania. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa vz┼ąahuje len na spor medzi kupuj├║cim a pred├ívaj├║cim vypl├Żvaj├║ci zo spotrebite─żskej zmluvy a/alebo v s├║vislosti s ┼łou. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa vz┼ąahuje len na zmluvy na dia─żku. Alternat├şvne rie┼íenie sporov sa nevz┼ąahuje na spory, ktor├Żch hodnota nepresahuje 20 EUR. Subjekt ARS m├┤┼że od spotrebite─ża po┼żadova┼ą zaplatenie poplatku za za─Źatie sporu ARS v maxim├ílnej v├Ż┼íke 5 ÔéČ vr├ítane DPH.

  XđćI. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

  1. Kupuj├║ci berie na vedomie a s├║hlas├ş, ┼że pr├íva a povinnosti medzi Pred├ívaj├║cim a Kupuj├║cim sa riadia t├Żmito VOP.

  2. Odoslan├şm objedn├ívky Kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że si tieto podmienky pre─Ź├ştal a plne s nimi s├║hlas├ş.

  Tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky nadob├║daj├║ platnos┼ą a ├║─Źinnos┼ą d┼ła 25.01.2022.

  Pravidl├í si m├┤┼żete stiahnu┼ą tu.

  Prihl├ísen├şm potvrdzujem, ┼że s├║hlas├şm s podmienkami ochrany┬á